Prawo nieruchomości

  • Doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz doradztwo na etapie wykonywania umów,
  • Doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy oraz doradztwo na etapie ich wykonywania,
  • Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz,
  • Ustanawianie i znoszenie obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
  • Doradztwo we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego,
  • Prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości,
  • Doradztwo prawne związane z budową budynków o różnym przeznaczeniu (biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych i mieszkalnych).