Prawo spółek handlowych

  • Sporządzanie oraz negocjacje projektów umów/statutów spółek prawa handlowego,
  • Prowadzenie czynności rejestracyjnych w rejestrach publicznych: Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym,
  • Opracowanie i przeprowadzanie zmian umów spółek,
  • Przygotowanie protokołów zgromadzeń wspólników,
  • Obsługa prac organów osób prawnych: Zgromadzenia Wspólników, Zarządu, Rady Nadzorczej,
  • Pomoc w procesie łączenia, przekształcenia, likwidacji spółek,
  • Pomoc w transakcjach zakupu i sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw oraz majątku,
  • Sporządzanie analiz prawnych spółek i przedsiębiorstw,
  • Reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w szczególności przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zgłoszenia wierzytelności.